ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NARUSZEWO

ROK 2011

 

Zarządzenie Nr 1 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 2 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wskazania systemu, w którym wykonywane są czynności kancelaryjne w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 3 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 4 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy w Naruszewie, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 6 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 7 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 8 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art.265 pkt 2 ufp/ zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 9 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 06 kwietnia 2011 roku w sprawie stawek czynszu lokali mieszkalnych na terenie gminy Naruszewo zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 10 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02.03.2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 11 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 12 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowywania i przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych organizowanych na potrzeby Urzędu Gminy w Naruszewie z wyłączeniem jednostek organizacyjnych zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 13 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 14 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Naruszewie na rok 2011 zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 15 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 16 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy za okres 4 lat zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 17 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa ciągu drogowego Drochówka-Strzembowo-Kębłowice" zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 18 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 19 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia terminów składania wniosków na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2011/12 zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 20 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 21 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Naruszewo zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 22 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu krótkoterminowego do kwoty 3 000 000,00 zł zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 23 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Gizińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 24 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Gminy w Naruszewie oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 25 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego za zaprojektowanie i budowę szkolnego placu zabaw w Naruszewie w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 26 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 27 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Remont dróg na terenie gminy Naruszewo" zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 28 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia Aministratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 29 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 30 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 09 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 31 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 09 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Wykonanie stałej organizacji ruchu (na skrzyżowaniu) na drodze krajowej Nr 50 Płońsk - Sochaczew w km 45+273 strona prawa z drogą wewnętrzną (osiedlową) przez wieś Zaborowo w km 0+000" zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 32 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 33 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 34 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 400 000,00 zł zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 35 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w/g stanu na dzień 30.09.2011 roku zobacz>>  

 

Zarządzenie Nr 36 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fnansowej Gminy Naruszewo na lata 2011 - 2027 zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 37 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 38 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 39 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 października 2011 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolietj Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 40 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 października 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 41 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 42 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5m 3" zobacz >>

 

Zarządzenie Nr 43 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół oraz Hali Sportowej w Naruszewie" zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 44 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w Naruszewie w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"" zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 45 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 października 2011 roku w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Naruszewo zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 46 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 października 2011 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 47 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>> 

 

Zarządzenie Nr 48 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02 listopada 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Naruszewie zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 49 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 listopada 2011 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Naruszewo zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 50 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 51 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 52 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 14 000 euro w Urzędzie Gminy w Naruszewie z wyłączeniem jednostek organizacyjnych zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 53 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Kozarzewo" zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 54 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 55 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 56 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społeczna użyteczna zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 57 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 58 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie zobacz>>

 

Zarządzenie Nr 59 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Naruszewo zobacz>>

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-14 14:47:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-18 09:18:04
  • Liczba odsłon: 729
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1386093]

przewiń do góry